Danh sách thủ tục V3

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 196 thủ tục hành chính
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện KINH DOANH hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện SẢN XUẤT hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 10/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023